۳.۹/۵ - (۱۲ امتیاز)

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات (CMMS) ساینا در شرکت سپهران ریل راسا

نصب نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا در شرکت سپهران ریل راسا

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات (CMMS) ساینا در شرکت گروه صنعتی پویش پژوهان

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات (CMMS) ساینا در شرکت گروه صنعتی پویش پژوهان نگهداری و تعمیرات در شرکت‌های حمل و نقل لوکوموتیوی حمل و نقل ریلی به دلیل دارا بودن مزیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه در ابعاد ایمنی، زیست محیطی، حمل انبوه و هزینه‌های حمل نسبت به سایر سیستم‌های حمل و نقل مورد توجه صاحبین کالا [...]

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات (CMMS) و انبارداری ساینا در شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

حمل و نقل ریلی به دلیل دارا بودن مزیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه در ابعاد ایمنی، زیست محیطی، حمل انبوه و هزینه‌های حمل نسبت به سایر سیستم‌های حمل و نقل مورد توجه صاحبین کالا و خدمات حمل و نقل کشورها بوده است. حفظ این سـرمایه عظـیم و آماده به کاری آن مستلزم داشتن برنامه جامع نگهداری و تعمیر در زیر بنا و ناوگان و همچنین کنترل و نظارت بـر روش‌های بهـره برداری از آن می باشد. تجربه نشان داده است که بهترین ناوگان ریلی به علت بهره برداری نامناسب وعدم وجود سیستم مناسب نگهداری در مدت زمان اندکی تبدیل به ناوگانی فرسوده شـده است.

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا (CMMS) در شرکت تکران مبرِّد (ایستکول)

تعمیرات و نگهداری از ارکان حیاتی شرکت‌های تولیدی است. ساینا CMMS تمامی نیازمندی‌های شرکت‌های تولیدی را در نظر گرفته و با برنامه ریزی، بهنگام سازی، پیگیری و مستند سازی تعمیرات به صورتی که در بهترین زمان و با کمترین هزینه صورت پذیرد، در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری شرکت ها بسیار موثر است.