۳.۹/۵ - (۱۲ امتیاز)

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا (CMMS) در شرکت تکران مبرِّد (ایستکول)

تعمیرات و نگهداری از ارکان حیاتی شرکت‌های تولیدی است. ساینا CMMS تمامی نیازمندی‌های شرکت‌های تولیدی را در نظر گرفته و با برنامه ریزی، بهنگام سازی، پیگیری و مستند سازی تعمیرات به صورتی که در بهترین زمان و با کمترین هزینه صورت پذیرد، در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری شرکت ها بسیار موثر است.