۴.۲/۵ - (۱۹ امتیاز)

(KPI) گزارشات و شاخص های نت , نرم افزار نت
• شاخص های تجهیزات و گروه تجهیزات شامل MTBF,MTBR,MTTR,MTTF و امکان مقایسه در بازه های زمانی مختلف
• گزارش توقفات و شاخص های آماده بکاری تجهیز شامل: تعداد روز در اختیار، تعداد روز آماده بکار، مدت زمان توقف تعمیرات PM ، مدت زمان توقف تعمیرات EM، مدت زمان توقف اصلاحی، میزان دسترسی عملیاتی، میزان دسترسی فنی، درصد آماده بکاری و امکان مقایسه در بازه های زمانی مختلف
• گزارش هزینه تعمیرات تجهیز شامل: جمع هزینه های تعمیرات انجام شده در بازه های زمانی، مبلغ تعمیرات هزینه ای، مبلغ تعمیرات سرمایه ای،مبلغ تعمیرات اصلاحی، مبلغ تعمیرات EM، مبلغ تعمیرات PM و مبلغ کل تعمیرات، میانگین هزینه روزانه نت، نسبت هزینه نت به ارزش تجهیز، نسبت هزینه نت به قیمت خرید تجهیز، هزینه نت به ازای واحد کارکرد و امکان مقایسه در بازه های زمانی مختلف
• گزارشات قطعات یدکی شامل : گزارش آماری و هزینه ای مصرف قطعات یدکی، مصرف قطعات به تفکیک گروه ،کلاس تجهیز و نوع کار تجهیز، گزارش قطعات یدکی پرمصرف و پرهزینه، پیش بینی قطعات یدکی مورد نیاز براساس تعمیرات برنامه ریزی شده و سوابق
• گزارشات خرابی ها شامل : لیست خرابی های اعلام شده، لیست خرابی های پرتکرار، لیست تجهیزات با خرابی زیاد
• تولید صدها گزارش و داشبورد مدیریتی پرکاربرد