به این مطلب رای بدهید

کالیبراسیون

مقایسه دستگاه های اندازه گیری و آزمون سنجی ابزار دقیق با استانداردهای مربوط به آن دستگاه، جهت کنترل و اطمینان از صحت نتایج اندازه گیری های انجام شده در حین فرایند تحقیق و تولید.
• تعریف پارامترهای اندازه گیری بر روی گروه ابزارها و تجهیزات
• تعریف استانداردهای پارامترهای اندازه گیری
• تعریف برنامه زمان بندی کالیبره شدن ابزارآلات و تجهیزات
• امکان ثبت انحرافات اندازه گیری
• گزارشات و نمودارهای مربوط به انحرافات ثبت شده و مقایسه با استاندارد

نرم افزار نگهداری و تعمیرات - نرم افزار نت ساینا