۴.۶/۵ - (۱۰ امتیاز)

 نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت CBM

  • امکان ثبت پارامترهای مورد پایش و تعیین حد استاندارد، حداقل و حداکثر و نقاط بحرانی
  • امکان ثبت مقادیر پارامترهای خوانده‌شده توسط کاربر
  • امکان اتصال به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای سازمان و ثبت اطلاعات مانیتور شده تجهیزات به‌صورت اتوماتیک
  • رسم نمودار CBM و آنالیز اطلاعات به‌صورت گرافیکی
  • پیش‌بینی زمان خرابی بر اساس اطلاعات پایش شده و رسم نمودار PDM
  • اعلام هشدار به کاربر مربوطه در صورت رسیدن به نقطه بحرانی
  • امکان صدور دستور کار موردنیاز به‌صورت هوشمند بر اساس پایش وضعیت
نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت CBM