به این مطلب رای بدهید

مدیریت نیروی انسانی , نرم افزار نگهداری و تعمیرات

یکی از اصلی ترین موارد دخیل در نگهداری و تعمیرات منابع انسانی متخصص درگیر در امور تعمیراتی است و مدیریت و برنامه ریزی آن یکی از وظایف پیچیده سیستم های تعمیر و نگهداری به روز است. برخی از امکانات سیستم در این حوزه عبارتند از:

• امکان تعریف پرسنل تعمیراتی با تخصص ها متفاوت
• امکان تعریف اکیپ های تعمیراتی مختلف و اختصاص پرسنل تعمیراتی به آنها
• امکان ارجاع دستور کارهای تعمیری به پرسنل تعمیری یا اکیپ های تعمیری
• امکان ثبت فعالیت های انجام شده توسط پرسنل تعمیراتی در هر تعمیر به تفضیل نفر ساعت و محاسبه هزینه های مربوطه
• گزارشات کامل به تفکیک پرسنل یا اکیپ های تعمیراتی (گزارشات ساعات کارکرد پرسنل – هزینه کارکرد , میانگین کارکرد هر پرسنل در هر فعالیت و ….).

مدیریت نیروی انسانی , نرم افزار نگهداری تعمیرات

مدیریت نیروی انسانی