به این مطلب رای بدهید

مدیریت ضمائم و مستندات فنی
مستندات فنی و ضمانم در سیستم نگهداری و تعمیرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا برای این مهم تمهیدات ویژه‌ای به شرح زیر در نظر گرفته‌شده است:
• امکان دسته‌بندی ضمایم در گروه‌ها و ماهیت‌های مختلف.
• امکان تعریف دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات مربوط به هر گروه تجهیز
• امکان ثبت مستندات فنی و نقشه ها بر روی گروه تجهیزات، تجهیزات،فعالیت‌ها ،چک‌لیست‌های کیفی و دستورکارهای تعمیراتی
• امکان تعیین سطوح دسترسی بر روی انواع مستندات
• امکان مشاهده مستندات به‌صورت آنلاین و یا دانلود آن‌ها برای کاربران مجاز
• امکان مشاهده مستندات به صورت آنلاین و یا دانلود آنها برای کاربران مجاز.