۱/۵ - (۱ امتیاز)

مدیریت خرابی ها ( تعمیرات اضطراری EM )

یکی از اولین رویکردهای تعمیراتی در دنیا اقدامات تعمیری در هنگام بروز مشکل یا شکست در تجهیزات بوده که همچنان در بعضی از مجموعه ها مورد استفاده بوده به همین دلیل یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات کامل باید این روش تعمیرات را پوشش دهد.
برخی از امکانات سیستم در این حوزه عبارتند از:
• امکان تعریف انواع خرابی، ایراد و مشکل و علل خرابی و مکانیزم تشخیص
• امکان اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل بهره بردار و اپراتور
• امکان اعلام خرابی از روی ساختار درختی تجهیزات Taxonomy
• امکان تایید یا رد خرابی و صدور دستور کار تعمیراتی توسط مدیر مربوطه
• گزارش تکرار و تنوع خرابی بر روی تجهیزات و گروه تجهیزات
• شاخص‌های مربوط به خرابی ها
• امکان انتخاب محل خرابی از روی نقشه گوگل
• امکان اعلام خرابی برای هر تجهیز توسط پرسنل استفاده کننده
این امکان در سیستم وجود دارد تا پرسنل استفاده کننده هر تجهیز بتوانند خرابی های حین کار ماشین آلات و تجهیزات را بصورت دقیق و کامل اعلام و تا حل خرابی پیگیری نمایند. در صورتی که خرابی به وقوع پیوسته در باعث توقف تجهیز مورد نظر شده باشد، همزمان با اعلام خرابی توقف ماشین را نیز ثبت نمایند .
• امکان صدور دستور کار تعمیراتی بر اساس خرابی های اعلام شده
پس از مشاهده اعلام خرابی توسط مدیر نت یا مسئول مربوطه، امکان صدور دستور کار تعمیراتی و ارجا به مسئول مربوطه در سیستم وجود دارد.
• گزارشات و شاخصهای مربوطه
نرخ خرابی در سطح تجهیزات، نرخ خرابی در سطح مدل تجهیز، خرابی دستگاه و نرخ خرابی در دستگاه های بر اساس سیستم، محل استقرار و یا واحد خاص، میانگین فاصله بین خرابی ها بر اساس ساعت و کارکرد دستگاه و دیگر تحلیل های آماری ، روندی و تحلیلی در مورد خرابی ها بر اساس شاخص های استاندارد نت.

نگهداری و تعمیرات اضطراری EM