به این مطلب رای بدهید

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

• تعیین محل های استقرار تجهیزات بر روی نقشه گوگل
• تعیین محل جغرافیایی وقوع خرابی در زمان اعلام خرابی و صدور دستورکار
• مشاهده اعلام خرابی های رفع نشده بر روی نقشه
• مشاهده تکرار خرابی بر روی نقشه به تفکیک تجهیز، گروه تجهیز و نوع خرابی