به این مطلب رای بدهید

مدیریت ابزار آلات

برای یک تیم تعمیراتی همیشه مهم است که ابزارهای آنها در بهترین شرایط نگهداری شود. حالتی را در نظر بگیرید که مهمترین دستگاه یک کارخانه تولیدی از کار افتاده است و نیاز به تعمیر دارد. تیم تعمیراتی اعزام می گردد ولی ابزار مورد نیاز برای تعمیر دستگاه خود خراب شده است. آیا این تیم تعمیراتی امکان انجام فعالیت بهینه را دارد؟

به همین منظور لازم است که شرکت برای مدیریت ابزار آلات سیستمی را داشته باشند تا کلیه رویدادهای مربوط به ابزارهای حیاتی را مستند سازی و مدیریت نماید.

مدیریت ابزار آلات ساینا سیستم شامل موارد زیر می شود:

• تعریف انواع گروه های ابزار آلات از نظر ماهیتی ( اندازه گیری،برقی، بادی، دستی و …)
• تعریف ابزارآلات برای هر گروه تعمیری
• تعریف ابزارآلات مورد نیاز در کارت فعالیت هر نوع دستورکار
• تعریف معادل کالای انباری ابزارآلات
• گزارش کارکرد ابزارآلات