به این مطلب رای بدهید

 ماژول تحویل و تحول

  • تعریف پارامترهای تحویل برای گروه های تجهیزات
  • ثبت اطلاعات پارامترهای مربوطه هنگام تحویل و تحول تجهیزات
  • امکان ثبت تصاویر و سایر مستندات تحویل و تحول تجهیزات
  • امکان تحول تجهیز از یک بهره بردار به بهره بردار دیگر و یا محل استقرار به محل دیگر