به این مطلب رای بدهید

مدیریت فروش قطعات و خدمات تعمیراتی

فرآیند فروش خدمات و قطعات تعمیراتی تا حدود زیادی با فرآیند فروش کالا و سایر خدمات متفاوت می باشد. در این کسب و کار پس از پذیرش و انجام فعالیت ها و مصرف قطعات مورد نیاز بر روی تجهیزات، صورت حساب مربوطه به صورت موردی برای هر تجهیز و یا به صورت دوره ای برای مشتریان قراردادی صادر می گردد. فروش صورت حساب بر اساس قطعه، خدمات و یا نوع کارهای تعمیراتی که بسته ای از خدمات و قطعات می باشند(مانند سرویس شصت هزار) می باشند. در نرم افزار ساینا امکانات و ابزارهای مناسبی برای مدیریت فروش خدمات تعمیراتی و قطعات در نظر گرفته شده است:

  • تعریف تعرفه عمومی فروش خدمات و قطعات

در این بخش امکان تعریف تعرفه های کلی برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن،  تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همچنین نرخ فروش قطعات یدکی وجود دارد.

  • تعیین تعرفه فروش خدمات و قطعات بر اساس مشتری

در این بخش امکان تعریف تعرفه برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن،  تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همچنین نرخ فروش قطعات یدکی برای مشتری خاص وجود دارد.

  • مدیریت قراردادهای فروش خدمات تعمیراتی

در صورتی که فروش خدمات تعمیراتی و قطعات بر اساس قرارداد باشد، ارتباط یکپارچه بین سیستم مدیریت تعمیرات و مدیریت قراردادهای خرید و فروش ساینا فراهم گردیده و امکاناتی جهت تعیین تعرفه های مربوطه وجود دارد. در این بخش امکان تعریف تعرفه برای انواع تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن،  تعریف تعرفه فعالیت های تعمیری (خدمات)، تعیین تعرفه بر اساس نفر ساعت و همچنین نرخ فروش قطعات یدکی برای قرارداد وجود دارد.

شایان ذکر است در این صورت باید نرم افزار مدیریت قراردادهای خرید و فروش ساینا تهیه شده باشد.

  • صدور صورت حساب های فروش خدمات و قطعات

امکان صدور صورت حساب فروش به صورت دستی و یا به صورت اتوماتیک بر اساس قراردادها و یا تعرفه های تعیین شده وجود دارد. در این سیستم امکان صدور صورت حساب به تفکیک دستور کار تعمیراتی و یا به صورت دوره ای برای چندین دستور کار مشتری وجود دارد. همچنین امکان صدور چندین صورت حساب برای یک دستور کار (تعمیرات اساسی و زمان بر یک تجهیز) وجود دارد.