۳.۸/۵ - (۶ امتیاز)

دستورکارها (Work Order)

در نرم افز ار نت ساینا، امکان تعریف انواع کار بر روی کلاس ماشین آلات و تجهیزات در گروه های اضطراری، پیشگیرانه، اصلاحی، بازرسی دوره ای و پایش وضعیت وجود دارد. هر دستورکار می تواند توسط کارشناس نت به یک پیمانکار، گروه تعمیراتی یا شخص تعمیرکار ارجاع داده شود و وضعیت اجرای آن مدیریت گردد.
یکی از ویژگی های دستورکارها در نرم افزار نت ساینا، امکان ثبت دستورکارهای زیر مجموعه برای یک دستورکار توسط همان مجری یا مجری دیگر می باشد.

کارت فعالیت استاندارد (Standard Job Card)

کارت فعالیت تعمیراتی استاندارد شامل تعیین فعالیت ها، قطعات، ابزارآلات، چک لیست های کیفی و پایش وضعیت و دستورالعمل های مورد نیاز برای نوع کاری معین از گروه تجهیزات می باشد. این ابزار به شما کمک می کند تا علاوه بر تعیین اقدامات مورد نیاز در تعمیرات پیشگیرانه، اقدامات مورد نیاز در تعمیرات اضطراری و اصلاحی نیز تعیین شود. پس از تخصیص کارت فعالیت استاندارد به یک دستور کار، اطلاعات در کارت فعالیت دستور کار اضافه شده و کاربر مربوطه می تواند در صورت صلاح دید در کارت فعالیت دستور کار مواردی را اضافه و یا کم نماید که در این صورت سابقه کلیه تغییرات ثبت می گردد.

دستور کار تعمیراتی

هر دستورکار شامل پرونده کاملی از اطلاعات عملیات تعمیراتی بشرح زیر می باشد که براساس نوع کارها و تجهیزات مختلف، اطلاعات و فرآیند آن قابل تنظیم می باشد. (به عنوان مثال دستور کار بازرسی فقط شامل اطلاعات اصلی دستور کار و پرونده چک لیست های بازرسی می باشد) دستور کارهای تعمیراتی به صورت برنامه ریزی شده، در حال اجرا و خاتمه یافته می باشند.

اطلاعات اصلی دستورکار

شامل اطلاعات تجهیز، نوع کار، شرکت مجری(سازمان یا سایر پیمانکاران حقیقی و حقوقی) ، گروه کاری یا پرسنل تعمیرات، اطلاعات وضعیت تجهیز، اطلاعات برنامه ریزی و …

کارت فعالیتJob Card

شامل تعیین فعالیت ها، قطعات، ابزارآلات، چک لیست های کیفی و پایش وضعیت و دستورالعمل های مورد نیاز برای انجام دستور کار می باشد. در واقع در این قسمت اقداماتی که باید انجام شود تعیین شده و
همچنین می تواند از کارت فعالیت استاندارد استفاده نموده و با حفظ سوابق مواردی اضافه و کم شود. در این بخش همچنین می توان موارد انجام شده و درصد پیشرفت کار را تعیین نمود.

اعلام خرابی ها و درخواست کارها

در این بخش امکان مشاهده کلیه درخواست کارها و خرابی های ثبت شده روی تجهیز و تعیین مواردی که در این دستور کار انجام و برطرف گردیده وجود دارد. پس از انجام کار امکان ثبت علل وقوع خرابی و تجزیه و تحلیل خرابی (RCFA) وجود دارد.

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به ماژول درخواست کار و اعلام خرابی مراجعه نمایید.

قطعات ملزم به تعویض

در صورتی که برای قطعات تجهیز طول عمر تعیین شده باشد امکان مشاهده قطعاتی که طول عمر آنها بر اساس زمان یا کارکرد سپری شده است در دستور کار وجود دارد در این بخش در صورت تعویض قطعه، قطعه مربوطه از لیست خارج شده و یا در صورت نیاز امکان تمدید طول عمر قطعه و ثبت سوابق وجود دارد.

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به ماژول کنترل طول عمر قطعات مراجعه نمایید.

درخواست کالا از انبار

در صورت استفاده از نرم افزار انبار، امکان ثبت درخواست کالا از انبار در داخل دستور کار وجود دارد. در این حالت درخواست بر اساس مرکز هزینه دستور کار تعمیراتی صادر شده و در کارتابل انباردار قرار می گیرد. پس از صدور حواله توسط انبار دار قطعات به صورت اتوماتیک در دستور کار ثبت شده و پس از قیمت گذاری حواله ها توسط انباردار، قیمت قطعات نیز در دستور کار ثبت شده و هزینه قطعات مصرفی محاسبه می گردد.

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به ماژول مدیریت قطعات یدکی مراجعه نمایید.

قطعات مصرفی

در این بخش امکان ثبت و مدیریت قطعات و مواد مصرف شده در دستور کار شامل تعداد و مبلغ هزینه مربوط به هر کدام وجود دارد. در این بخش امکان تایید تعداد و قیمت قطعات نیز وجود دارد. مصرف قطعات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا شامل چهار فرآیند اصلی می باشد.

ثبت مصرف مستقیم قطعات
مصرف قطعات از انبار
مصرف قطعات از صورت وضعیت پیمانکاران تعمیرات
مصرف قطعات از تجهیز دیگر

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به ماژول مدیریت قطعات یدکی مراجعه نمایید.

قطعات دمونتاژ شده (مدیریت داغی)

در این بخش امکان تعیین وضعیت قطعات دمونتاژ شده (داغی) وجود دارد. بر اساس قطعات مصرفی در صورتی که قطعه داغی دار باشد امکان تعیین وضعیت آن و مدیریت جمع آوری و ارسال به انبار قطعات داغی وجود دارد.

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به ماژول مدیریت قطعات یدکی مراجعه نمایید.

فعالیت ها

در این بخش فعالیت ها و یا خدمات مربوط به دستور کار شامل نوع خدمات، تعداد، نفرساعت مصرفی، پرسنل تعمیراتی و هزینه های مربوط به آن ثبت می گردد. فعالیت های تعمیراتی بر روی گروه تجهیزات قابل تعریف و کد گذاری بوده و نفر ساعت استاندارد و نوع تخصص های لازم جهت انجام آن نیز قابل ثبت می باشد. همچنین در صورتی نیاز امکان ثبت فعالیت به صورت توضیحات (بدون کد گذاری) وجود دارد.

با توجه به وجود ماژول مدیریت پیمانکاران تعمیراتی و ثبت کلیه صورت وضعیت های پیمانکاران، امکان ثبت فعالیت ها و لینک آن به صورت وضعیت ارسالی پیمانکاران و ثبت هزینه ها بر اساس صورت وضعیت ها و کنترل بر اساس نرخ های مصورب و یا قرارداد وجود دارد.

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به ماژول خرید خدمات و قطعات تعمیراتی و مدیریت پیمانکاران مراجعه نمایید.

چک لیست بازرسی  و پایش وضعیت

در این بخش امکان مشاهده لیست چک لیست های بازرسی و پایش وضعیت مربوط به دستور کار و ثبت نتیجه آن وجود دارد. این چک لیست ها ممکن است جهت یادآوری کنترل و به صورت تایید و عدم تایید بوده و یا مربوط به پارامترهای پایش وضعیت بوده و باید پارامتر مربوطه اندازه گیری و مقدار آن ثبت شود.

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به ماژول مدیریت بازرسی و پایش وضعیت مراجعه نمایید.

دستورکارهای زیرمجموعه

دستور کارها در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ساینا به صورت سلسله مراتبی بوده و یک دستور کار می تواند دستور کارهای زیرمجموعه خود را داشته باشد دستور کار زیرمجموعه پرونده مستقل و مربوط به خود را داشته و میتواند توسط مجری دیگری انجام شود.  امکان بسته شدن دستور کار اصلی تا زمان بسته شدن کلیه دستور کارهای زیر مجموعه وجود ندارد و هزینه دستور کار اصلی بر اساس هزینه های مربوط به خود و دستور کارهای زیر مجموعه قابل محاسبه می باشد.

ضمایم و تصاویر

در این قسمت امکان ثبت کلیه مستدات فنی و ضمائم مربوط به دستور کار در فرمت های مورد نیاز فراهم می باشد

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به ماژول مدیریت مستدات فنی و ضمائم مراجعه نمایید.