۲.۱/۵ - (۸ امتیاز)

مدیریت کنترل کیفی QC

قابلیت اطمینان تعمیرات و بهبود شاخص های کیفی ماشین آلات و تجهیزات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مهم ممکن است به موازات عملیات تعمیراتی اتفاق بیفتد و یا صرفا به همین منظور بازدیدهایی برای انواع ماشین آلات اتقاق بیفتد. لذا کنترل کیفیت یکی از ملزمات سیستم های نگهداری و تعمیرات می باشد.

امکان تعریف چک لیست های کیفی به ازای انواع ماشین آلات و تجهیزات

این امکان وجود دارد که چک لیستهای کیفی در دو نوع تعریف شوند اول به صورت چک لیست صفر و یک که در این صورت فقط رد با تائید خواهند شد دوم چک لیستهایی با بازه های مجاز که در اینصورت مقدار چک لیست از کاربر گرفته شده و در صورت قرار داشتن در بازه مجاز تائید و در غیر اینصورت رد خواهد شد.

امکان تعیین کنترل کیفی های مورد نیاز به ازای هر نوع تعمیر، سرویس یا بازدید در سطوح مختلف

سیستم این امکان را فراهم می کند تا به ازای هر نوع تعمیر، بتوان از لیست کنترل کیفی های تعریف شده بر روی تجهیزات و یا قطعات زیر مجموعه، در یک یا چند سطح موارد مورد نیاز را تعیین کرده و در دستور کارهای مربوطه ثبت نماید. ضمنا هر سطح می تواند پیش نیاز سطح دیگر بوده و توسط نقش های کاربری خاص تائید یا رد شود.

مدیریت کنترل کیفی QC – نرم افزار نگهداری و تعمیرات

  • امکان تعریف آیتم های کنترلی بر روی گروه ماشین‌آلات و تجهیزات
  • امکان تعیین چک لیست های مورد نیاز به ازای هر نوع تعمیر، سرویس یا بازدید در سطوح مختلف
  • ثبت چک ‌لیست‌های کنترل کیفی در دستورکارها تعمیراتی
  • امکان الزام کاربر به ثبت چک لیست های مربوطه
  • گزارشات مربوط به بازدیدها و کنترل های انجام شده