به این مطلب رای بدهید

مدیریت پیمانکاران تعمیراتی
به علت نیاز به تخصص نیروی انسانی و تجهیزات خاص برای فرآیند نگهداری و تعمیرات، بسیاری از سازمان ها تمایل به برون سپاری کامل و یا انجام برخی از تعمیرات ماشین آلات و یا قطعات یدکی خود دارند. در سیستم نگهداری و تعمیرات ساینا امکانات زیادی برای مدیریت این فرآیند وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
• امکان تعریف پیمانکاران تعمیراتی
• امکان ارجاع دستورکارها به پیمانکاران
• تعریف و کنترل انبارهای امانی شرکت نزد پیمانکاران و کنترل داغی نزد پیمانکاران
• امکان تخصیص یوزر به پیمانکاران تعمیراتی جهت مشاهده دستورکارها و ثبت اطلاعات به صورت مستقیم در سیستم.
• امکان تعریف حدود دسترسی شرکت های عضو مجموعه یا پیمانکاران در محدوده گروه ماشین آلات و انواع تعمیرات
• تعریف تعرفه ها و قراردادهای خرید خدمات و قطعات
در این بخش امکانات مفصلی برای استفاده کننده سیستم وجود دارد برخی از این امکانات عبارتند از : تعریف تعرفه کلی برای هر نوع تعمیر یا سرویس پیشگیرانه و تعیین خدمات و قطعات مشمول آن، امکان تعریف تعرفه عمومی خدمات بر اساس نفر ساعت، تعریف قرارداد های خرید خدمات و قطعات از پیمانکاران.
• ثبت صورت حساب های خرید خدمات و قطعات
در این قسمت امکان ثبت صورت حساب های خرید خدمات و قطعات همراه با کنترل قیمت ها بر اساس تعرفه ها و قراردادهای خرید به صورت کامل وجود دارد . ضمنا امکان تعیین مبلغ تایید شده قطعات و خدمات صورت حساب شده نیز وجود دارد . لازم به ذکر است که اطلاعات صورت حساب ها به صورت اتوماتیک در شناسنامه تجهیزات مربوطه بروز خواهند شد .
• محاسبه قیمت تمام شده تعمیرات انجام شده توسط پیمانکاران (صورت حساب + قیمت قطعات مصرفی از انبار امانی)

مدیریت پیمانکاران تعمیراتی