به این مطلب رای بدهید

ماژول پذیرش

در صورتی که ارائه خدمات تعمیراتی در محل تعمیرگاه انجام شود تجهیز به تعمیرگاه منتقل می گردد . قبل از ورود باید پذیرش تجهیز انجام گیرد( نرم افزار مدیریت تعمیرگاه ) . در این ماژول مکانات زیر موجود می باشد:

  • امکان ثبت اطلاعات سریال تجهیز، مالک، تاریخ و سریال پزیرش، تعمیرگاه و تحویل دهنده
  • امکان ثبت اطلاعات کارکرد تجهیز
  • امکان مشاهده سوابق خرابی ها و درخواست های ثبت شده و نجام نشده بر روی تجهیز
  • امکان ثبت خرابی و درخواست های کار جدید روی تجهیز
  • امکان ارجای دستور کارهای مختلف به واحدهای تعمیراتی و تعیین کارت فعالیت (JobCard) هر واحد تعمیراتی
  • امکان مشاهده وضعیت دستورکارهای واحدهای مختلف و درصد پیشرفت کار و وضعیت دستور کار در پرونده پذیرش
  • امکان ثبت پایان کار و تحویل تجهیز به مالک مربوطه