به این مطلب رای بدهید

مدیریت مصرف سوخت تجهیزات

  • امکان تعریف انواع سوخت
  • امکان تعیین نوع سوخت گروه ماشین آلات و تعیین میانگین، حداقل و حداکثر مصرف
  • امکان ثبت مصرف سوخت برای هر تجهیز
  • امکان ثبت کارکرد در هنگام سوخت گیری
  • گزارش کنترل مصرف سوخت تجهیزات بر اساس واحد کارکرد
  • گزارش تجهیزات پر مصرف و کم مصرف