شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس

شرکت سینا ریل پارس در حال حاضر با دارا بودن حدود ۲۵۰ واگن لبه بلند و ۴۵۰ واگن مخزندار در مجموعه ی ملکی و قابلیت تأمین انواع واگنهای موجود به صورت استیجاری به عنوان یکی از شرکتهای مطرح در حیطه ی حمل بار از طریق ریل شناخته می شود.

نصب و راه اندازی سیستم های نگهداری و تعمیرات سایناسیستم   و انبار در شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس مطابق قرارداد منعقد شده از تیرماه سال جاری آغاز گردید.