شرکت آسیا سیر ارس

در حال حاضر این شرکت دارای ناوگان ریلی متشکل از واگن های لبه کوتاه به تعداد ۵۷۵ دستگاه ،واگن های لبه بلند به تعداد ۷۸۷ دستگاه است و از بدو تاسیس با طیف وسیعی از صنایع معتبر و مهم کشور همکاری تنگاتنگ دارد.