شرکت بهتاش سپاهان

این شرکت به عنوان یکی از اولین  سرمایه گذاران بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی،مجموعه فعالیت های خود را با خـرید وتملک ۴۰۰ دستگاه واگن آغاز نمـود، هم اکنـون پس از گذشت ۹ سال تلاش بی وقفه در این زمینه با در اختیار داشتن ۳۰۰۰ دستگاه واگن باری،  ۲۱ درصد از کل حمل ریلی  کشوررا در اختیار دارد.