مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS) نرم افزار نگهداری و تعمیرات,نرم افزار نت, نگهداری تعمیرات

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

مدیریت اطلاعات موقعیت جغرافیایی ماشین آلات و تجهیزات (GIS)

  • تعیین محل های استقرار تجهیزات بر روی نقشه گوگل
  • تعیین محل جغرافیایی وقوع خرابی در زمان اعلام خرابی و صدور دستورکار
  • مشاهده اعلام خرابی های رفع نشده بر روی نقشه
  • مشاهده تکرار خرابی بر روی نقشه به تفکیک تجهیز، گروه تجهیز و نوع خرابی
    Back to Top