مدیریت ابزارآلات

مدیریت ابزارآلات , نت پیشگیرانه , نرم افزار pm

مدیریت ابزارآلات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm –  مدیریت ابزارآلات , نت پیشگیرانه , نرم افزار pm

  • تعریف انواع گروه های ابزار آلات از نظر ماهیتی ( اندازه گیری،برقی، بادی، دستی و …)
  • تعریف ابزارآلات برای هر گروه تعمیری
  • تعریف ابزارآلات مورد نیاز در کارت فعالیت هر نوع دستورکار
  • تعریف معادل کالای انباری ابزارآلات
  • گزارش کارکرد ابزارآلات

 

نرم افزار نگهداری تعمیرات , نرم افزار نت , نرم افزار pm –  مدیریت ابزارآلات , نت پیشگیرانه , نرم افزار pm

    Back to Top