استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات در شرکت سیناریل پارس

استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات در شرکت حمل و نقل سیناریل پارس

Project By سایناسیستم
LAUNCHED June 21, 2016
FUNDING ENDS September 30, 2016
OUR GOAL استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات Sayna CMMS در شرکت سیناریل پارس
PROJECT TIME
00 00 00 00

شرکت سینا ریل پارس در حال حاضر با دارا بودن حدود ۲۵۰ واگن لبه بلند و ۴۵۰ واگن مخزندار در مجموعه ی ملکی و قابلیت تأمین انواع واگنهای موجود به صورت استیجاری به عنوان یکی از شرکتهای مطرح در حیطه ی حمل بار از طریق ریل شناخته می شود.

نصب و راه اندازی سیستم های نگهداری و تعمیرات سایناسیستم   و انبار در شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس مطابق قرارداد منعقد شده از تیرماه سال جاری آغاز گردید.

Back to Top