استقرار سیستم های ساینا در شرکت بین المللی پارسیان

پروژه استقرار شرکت حمل و نقل پارسیان

استقرار سیستم های ساینا در شرکت بین المللی پارسیان

Project By
LAUNCHED April 12, 2015
FUNDING ENDS May 20, 2015
OUR GOAL مدیریت عملکرد فعالیت های شرکت پارسیان
PROJECT TIME
00 00 00 00

نصب و استقرار سیستم های مدیریت حمل و نقل آریاز، سیستم نگهداری و تعمیرات، انبار و حسابداری انبار، سرورگزارشات و داشبورد مدیریتی و سیستم های مالی از مهرماه در شرکت حمل و نقل بین المللی پارسیان آغاز شده و در حال اتمام است.

Related Project

Back to Top