استقرار سیستم های ساینا در شرکت راه آهن کشش

Single Project

استقرار سیستم های ساینا در شرکت راه آهن کشش

شرکت راه آهن کشش
Project By مدیر استقرار ساینا
LAUNCHED August 12, 2015
FUNDING ENDS April 12, 2016
OUR GOAL افزایش راندمان کاهش هزینه های شرکت راه آهن کشش
PROJECT TIME
00 00 00 00

نصب و استقرار سیستم های مدیریت حمل و نقل آریاز(به اتمام رسید)، سیستم نگهداری و تعمیرات (خاتمه یافت)، انبار و حسابداری انبار، سرورگزارشات و داشبورد مدیریتی و سیستم های مالی از مهرماه در شرکت راه آهن کشش آغاز شده و در حال اتمام است.

Related Project

Back to Top