استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در شرکت بهتاش سپاهان

Single Project

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در شرکت بهتاش سپاهان

Project By مدیر استقرار ساینا
LAUNCHED September 1, 2014
FUNDING ENDS June 2, 2016
OUR GOAL
PROJECT TIME
00 00 00 00

پس از استقرار موفقیت آمیز سیستم های جامع آریاز و سرور گزارشات و داشبورد مدیریتی ساینا ، استقرار سیستم های جامع نگهداری و تعمیرات، مدیریت تعمیرگاه و همچنین انبار و حسابداریانبار در شرکت بهتاش سپاهان و شرکت های زیر مجموعه آن اغاز گردیده است و مراحل پایانی خود را طی میکند.

Related Project

Back to Top