استقرار سیستم های ساینا در شرکت آسیا سیر ارس

Single Project

استقرار سیستم های ساینا در شرکت آسیا سیر ارس

Project By
LAUNCHED January 1, 2015
FUNDING ENDS February 2, 2016
OUR GOAL
PROJECT TIME
00 00 00 00

پس از نصب و استقرار موفقت آمیز سیستم جامع حمل و نقل آریاز در شرکت آسیا سیر ارس، پروژه استقرار سیستم های انبار و حسابداری انبار و همچنین سیستم جامع نگهداری و تعمیرات ساینا در این شرکت آغاز گردید و به زودی به اتمام خواهد رسید.

Related Project

Back to Top