شرکت ریل پرداز سیستم

استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات ساینا ، مدیریت تعمیرگاه،  انبار و  سیستم اندروید اعلام خرابی سفارش مشتری توسط شرکت مهندسی سایناسیستم در شرکت ریل پرداز سیستم

شرکت ریل پرداز سیستم به عنوان بازوی فنی و مهندسی گروه شرکت های ریل پرداز ارائه دهنده کلیه خدمات فنی مهندسی و بازرگانی مورد نیاز شرکت های گروه و سایر مالکین ناوگان ریلی در داخل و خارج کشور می باشد.