دموی نرم افزار نت ساینا قسمت چهارم( اعلام خرابی و تعمیرات اضطراری)

دموی نرم افزار نت ساینا – قسمت سوم ( برنامه ریزی تعمیرات)

دموی نرم افزار نت ساینا – قسمت دوم ( مدیریت تجهیزات )