شرکت سمند ریل

شرکت سمندریل بادراختیارداشتن ناوگانی مناسب و برخورداری ازتجربه و دانش فنی در زمینه حمل و نقل ریلی ، براساس خواست مشتریان و با هدف نهایی((رشدسودآوری همراه با رضایتمندی ذی نفعان))فعالیت می کند
این شرکت با هدف گذاری بازارهای خارج ازگروه صنعتی،بازاراصلی خودرا((گروه صنعتی ایران خودرو))می داند.این شرکت تأمین و ارایه تمام خدمات حمل و نقل ریلی را برای همه صنایع درسراسرکشور، مهمترین آرمان و چشم اندازخود می داند.

جلب رضایت ذی نفعان، مدیریت مبتنی برفرایندها ، توسعه مشارکت کارکنان و یادگیری ، نوآوری و بهبودمستمرمهمترین ارزش های شرکت سمندریل را در راستای ارزش های ذی نفعان و تعالی سازمانی تشکیل می دهد