تقویم دستورکارها

در قسمت هفتم می خواهیم بپردازیم به بحث تقویم دستورکارها.

تقویم دستورکارها یک ابزار خیلی مناسب ( در نرم افزار نگهداری و تعمیرات ) است برای مشاهده سوابق تعمیرات انجام شده و همینطور مشاهده دستورکارهای برنامه ریزی شده به صورت تقویمی که خیلی می تواند کمک کند به برنامه ریزی مدیران نگهداری و تعمیرات. به این شکل است که شما یک تقویم ماهانه در این قسمت مشاهده می کنید و امکان فیلتر کردن دستورکارها بر اساس کلاس تجهیز، گروه تجهیز، نوع کار، مجری و محل استقرار وجود دارد.

شما می توانید روی ماه های مختلف حرکت کنید و با انتخاب یک هفته، کلیه دستورکارهای مربوط به آن هفته برای شما نمایش داده می شود که در اینجا یک دستورکار در تاریخ ۱۵/۱۲ داریم که کد این دستورکار ۱۵۱۴۵۵ می باشد و روی گروه تجهیز پمپ هیدرولیک تعریف شده و نوع کار آن از نوع بازدید دوره ای پمپ است. وضعیت این دستورکار هم خاتمه یافته است یعنی این دستورکار انجام شده است. اگر نیاز داشته باشیم پرونده این دستورکار و یا پرونده این تجهیز را مشاهده کنیم کافی است روی کد دستورکار و یا سریال آن تجهیز کلیک کنیم.

اگر من حالت را روی تاریخ انجام تعمیر قرار بدهم مشاهده می کنید که یک دستورکار دیگر در تاریخ ۱۱/۱۲ هم داریم که این دستورکار هم انجام شده و این موارد می تواند دید خیلی روشنی به مدیران نگهداری و تعمیرات روی بحث وضعیت انجام کار یا تاریخ برنامه ریزی بدهد.