دموی نرم افزار نت ساینا 

 قسمت سوم ( برنامه ریزی تعمیرات)

کارت فعالیت و برنامه ریزی

در قسمت سوم می خواهیم بپردازیم به مفهوم کارت فعالیت. برای برنامه ریزی تعمیرات، ما در نرم افزار نگهداری و تعمیرات یک مفهومی داریم تحت عنوان کارت فعالیت. در واقع در کارت فعالیت ما مشخص می کنیم که به ازای هر گروه تعمیراتی چه فعالیت هایی باید انجام شود. فعالیت هایی مثل PM و یا حتی EM هایی که قرار است طبق یک استاندارد و روال خاصی انجام شوند را در نرم افزار تعریف می کنیم. به عنوان مثال من در اینجا بازدید ماهیانه جرثقیل سقفی را انتخاب می کنم و وارد پرونده این کارت فعالیت می شوم.

برنامه ریزی تعمیرات

در قسمت اطلاعات اصلی ما برنامه ریزی را برای یک گروه از تجهیزات انجام می دهیم. نوع برنامه ریزی می تواند شناور یا ثابت باشد که اگر شما حالت شناور را انتخاب کنید در واقع از تاریخ آخرین تعمیر انجام شده از این نوع کار محاسبه را انجام می دهد و دستورکار بعدی را برایتان ایجاد می کند. صدور دستورکار هم می تواند به شکل دستی یا اتوماتیک باشد که کاملا مشخص است اگر شما اتوماتیک را انتخاب کنید تولید دستور کار را به شکل خودکار برایتان انجام می دهد.

برنامه ریزی تعمیرات بر اساس زمان

در tab برنامه ریزی، این امکان وجود دارد که شما برنامه ریزی را برای یک گروه از تجهیزات بر اساس زمان، کارکرد و یا حتی بر اساس رخداد انجام دهید. موردی که در اینجا داشتیم بازدید ماهیانه جرثقیل سقفی است که هر سه ماه یکبار انجام می شود و شما می توانید مشخص کنید در چه روزهایی از ماه و هفته این کار انجام شود. یک تاریخ شروع برای آن در نظر بگیرید. برای پایان هم دو حالت دارید یا این که آن را بدون پایان و باز بگذارید یا یک تاریخ معین برای پایان آن هم مشخص کنید. در بحث برنامه ریزی زمانی شما می توانید برنامه ریزی های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و حتی سالانه داشته باشید.

برنامه ریزی تعمیرات بر اساس کارکرد

ما اگر برنامه ریزی را بر اساس کارکرد داشته باشیم و به نحوی این کارکرد را در نرم افزار بتوانیم تعریف کنیم، نرم افزار به طور خودکار بحث برنامه ریزی تعمیرات را برای آن تجهیز انجام می دهد که این کارکرد می تواند بر اساس زمان، ساعت و یا تعداد تولید و موارد دیگر باشد. در قسمت آخر، شما بحث رخدادها یا event ها را دارید که اگر رخدادهایی برای این گروه از تجهیزات تعریف کرده باشید، رخدادهایی مثل دما، فشار و موارد دیگر، که مثلا زمانی که دمای یک تجهیز به مقدار خاصی رسید، چه دستور کاری ایجاد شود، چه اتفاقی بیافتد و حتی می توانید مشخص کنید دستور کار به چه شخصی ارجاع داده شود.

تنظیمات و شروط اجرای برنامه ریزی تعمیرات 

در tab بعدی ما بحث تنظیمات برنامه ریزی را داریم که در این قسمت شما می توانید مشخص کنید که مجری تعمیراتی چه شرکتی باشد، این تعمیرات در چه تعمیرگاه ( نرم افزار مدیریت تعمیرگاه ) یا واحد تعمیراتی انجام شود و چه پرسنل تعمیراتی این کار را برای ما انجام بدهند. در tab اطلاعات دیگر شرایط اجرایی برنامه ریزی قابل تعیین است و شما می توانید مشخص کنید این برنامه ریزی برای چه تجهیزاتی انجام شود.

ابزارآلات ، قطعات و فعالیت ها

در قسمت بعدی، شما مشخص می کنید که چه ابزار آلاتی به چه تعداد و برای چند ساعت مورد نیاز است.
در tab فعالیت ها مشخص می شود که چه فعالیت هایی باید روی این تجهیز انجام شود.
در قسمت بعدی قطعاتی که نیازمند تعویض هستند لیستشان برای شما نمایش داده می شود.

چک لیست بازرسی

از آنجایی که این کارت فعالیت از نوع بازدید و چک کردن است ما در اینجا یک چک لیست بازرسی داریم که در این چک لیست مشخص می کنیم که چه آیتم هایی باید بررسی شود و موارد مرتبط با آن را در نرم افزار ثبت شود. چک لیست های بازرسی به دو شکل کمی و کیفی هستند به این شکل که کاربر می تواند ok یا not ok ثبت کند ولی اگر مواردی باشیم که قابل اندازه گیری است کاربر می تواند مقدار آن ها را ثبت کند و ما برای آن ها بحث استانداردهای حداقل و حداکثری ثبت کنیم.