دموی نرم افزار نت ساینا – قسمت دوم ( مدیریت تجهیزات )

دموی نرم افزار- قسمت چهارم( اعلام خرابی و تعمیرات اضطراری)

دموی نرم افزار – قسمت پنجم ساختار درختی تجهیزات ( تاکسونومی )