نرم افزار نت در دانشگاه-نگهداری و تعمیرات در دانشگاه

نرم افزار نت در دانشگاه-نگهداری و تعمیرات در دانشگاه

مدیریت آسان تعمیرات در سازمان های آموزش عالی، نیازمند سازمان دهی، جوابگویی و قابلیت اطمینان است. نرم افزار نت ساینا با قابلیت مدیریت چندوجهی برای کمک به شماست تا حتی مدیریت مکان های خارج از سایت اصلی سازمان، ساختمان کمپ ها، زمین های ورزشی بیرون از منطقه و هر چیزی که در این بین باشد را در دست داشته باشید.

نت در دانشگاه ها – نگهداری و تعمیرات در دانشگاه ها و مراکز آموزشی

چالش ها :

سیستم فاقد سازماندهی برای رهگیری دستورکارهای تعداد زیاد دانشجویان

هیچ راهی برای پیدا کردن یک مسیر درست ارجاع دستورکارها به کارکنان و مدیران واحد نت وجود ندارد

محدودیت میدان دید بوسیله کاربر نهایی به وضعیت درخواست تعمیرات

راهکارها:

ماژول درخواست دهنده و ارجاع دستورکارها در نرم افزار نت ساینا

امکان گزارش گیری خودکار در نرم افزار نت ساینا

استفاده از یک تیم موفق برای مطالعه بر روی فعالیت های خرید دانشگاه از طریق پیاده سازی نت

نتایج:

ساده شدن فرایندهای درخواست کار تعمیراتی

نمایش وضعیت دستورکارها برای هر دو گروه تیم نت و دانشجو

توسعه های فنی و بهره برداری شامل :

 تسریع در زمان پاسخگویی و تکمیل درخواست کارها

تولید گزارشات بهتر برای بهبود دادن به کارایی و عملکرد تیم های خرید و پشتیبانی دانشگاه